Μελέτες για την Οικονομία

Η ανάπτυξη του τουρισμού εξαρτάται τόσο από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, όσο και από το ελληνικό. Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις του στην οικονομική κατάσταση των καταναλωτών προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό την διάθεσή τους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να καταναλώσουν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Αντίστοιχα το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει την διάθεση των Ελλήνων καταναλωτών να ταξιδέψουν και να καταναλώσουν και, επιπλέον, των επιχειρήσεων να επενδύσουν. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει μελέτες που εξετάζουν την ελληνική και τη διεθνή οικονομία, με έμφαση στις οικονομίες των αγορών μας, προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι φορείς του τουρισμού να έχουν εικόνα του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται.