Πρόγραμμα EuropAid/Support to the Technical and Vocational Education and Training Reform Programme in Egypt - Phase II Fostering employability and entrepreneurship for Egyptian youth and women in the Tourism sector

Σκοπός του έργου “Προώθηση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας για την αιγυπτιακή νεολαία και τις Αιγύπτιες στον τομέα του τουρισμού”  είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, των γυναικών, των ανέργων και των εργαζομένων με χαμηλή εξειδίκευση, για τη βελτίωση της μετάβασής τους στην απασχόληση και την ενθάρρυνση των ατόμων που αναζητούν εργασία να γίνουν επιχειρηματίες, στον τομέα του τουρισμού.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από εξειδικευμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους παρακάτω εταίρους:

 • Athens Network of Collaborating Experts (Συντονιστής Εταίρος)
 • Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ελλάδα)
 • Egyptian Association for Awareness and Development (Αίγυπτος)

 Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη Αξιολόγησης της επίδρασης/ του αντικτύπου των φύλων (Gender Impact Assessment)
 • Μελέτη για την αγορά εργασίας στον τομέα του τουρισμού και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στις επιλεγμένες Αιγυπτιακές Περιφέρειες (Ασουάν, Dakahlia και Ευρύτερο Κάιρο)
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων
 • Για άνεργους / άτομα που αναζητούν εργασία
 • Για ήδη εργαζόμενους
 • Για τους δυνητικούς επιχειρηματίες στον τομέα του περιβάλλοντος και στη λαϊκή χειροτεχνία
 • Υπηρεσίες Coaching και Mentoring για τους δυνητικούς επιχειρηματίες
 • Δικτύωση με επιχειρηματικές ενώσεις (Angel Investors/χρηματοδότες και εταιρείες)
 • Οργάνωση Τεσσάρων εργαστηρίων δικτύωσης
 • Παροχή υποστήριξης σε επιχειρηματίες για τη δικτύωση με επιχειρηματικές ενώσεις, χρηματοδότες και εταιρείες
 • Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας (τόπος e-market) για την ανταλλαγή επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Xρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής χειροτεχνίας
 • Δρομολόγηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Επιχειρήσεων
 • Παραλαβή και αξιολόγηση των προτάσεων και απόφαση των επιχειρηματικών επιδοτήσεων
 • Υποστήριξη και Παρακολούθηση των Επιχορηγούμενων Επιχειρηματιών
 • Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
 • Δημοσίευση ενημερωτικού υλικού για τις δραστηριότητες του έργου
 • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ανά Περιφέρεια
 • Διοργάνωση της εκδήλωσης λήξης του έργου (Κάιρο)