Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» - Υποέργο 4: «Δράσεις ΙΝΣΕΤΕ»

Η Πράξη, η οποία εντάχθηκε στα τέλη του 2018 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», αποτελεί κοινή δράση των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, με συντονιστή το IME ΓΣΕΒΕΕ, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εξειδίκευση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας.

Μέσω της συγκεκριμένης πράξης επιχειρείται να εισαχθούν νέα στοιχεία και κατηγορίες διερεύνησης δεξιοτήτων δημιουργώντας ένα πολύ-λειτουργικό και συμπληρωματικό, ως προς τον εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, μηχανισμό των κοινωνικών εταίρων που θα προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση σε επίπεδο εξειδικευμένων δεδομένων όπως:

α) για μεμονομένα επαγγέλματα,

β) για ευρύτερες δι-επαγγελματικές κατηγορίες δεξιοτήτων (π.χ. ψηφιακός μετασχηματισμός) ή κλάδους (π.χ. αγροδιατροφή),

γ) κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων. Επιπλέον, θα συμβάλει στη θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων μέσω της αποτίμησης των δημόσιων παρεμβάσεων για τα θέματα δεξιοτήτων.

Η πράξη περιλαμβάνει την ανάπτυξη δέσμης εργαλείων α) διερεύνησης δεξιοτήτων, β) ανάλυσης, αποτύπωσης και παρακολούθησης «μείγματος δεξιοτήτων» ανά επάγγελμα και γ) αποτύπωσης επιπτώσεων πολιτικών αναφορικά με τις δεξιότητες από το συντονιστή εταίρο ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ. Με βάση τα εργαλεία αυτά πρόκειται να εκπονηθούν από κάθε κοινωνικό εταίρο που συμμετέχει στην πράξη μία (1) μελέτη διερεύνησης δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς, τρεις (3) μελέτες αποτύπωσης αναγκαίου μείγματος δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (αρχική αποτύπωση και επικαιροποίηση) και μια (1) μελέτη αποτίμησης επιπτώσεων πολιτικών δεξιοτήτων. Επίσης, θα διενεργηθούν πανελλαδικές ποσοτικές ή γενική έρευνες εργοδοτών και εργαζομένων με έμφαση σε εγκάρσιες / οριζόντιες /κοινωνικές δεξιότητες. Τέλος, θα οργανωθούν δράσεις κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων οι οποίες θα οδηγήσουν στην εκπόνηση επί μέρους κειμένων πολιτικής, εκ μέρους του κάθε συμμετέχοντος κοινωνικού εταίρου, και επιπλέον σε κοινό κείμενο πολιτική με την ευθύνη του συντονιστή εταίρου.