Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του τουριστικού τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του

Η εν λόγω πράξη του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» αποσκοπεί στην ανάπτυξη παρεμβάσεων για τη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση των μεταβολών του τουριστικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της διαρθρωτικής προσαρμογής του και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω 4 Υποέργα:

 • Υποέργο 1: Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα
 • Υποέργο 2: Παρακολούθηση / Αποτύπωση των τουριστικών μεγεθών με έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές
 • Υποέργο 3: Δράσεις παρακολούθησης της δυναμικότητας των τουριστικών προορισμών και των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, Δράσεις Διάχυσης/Προβολής της Πράξης και Δράσεις Συντονισμού και Επιστημονικής υποστήριξης της υλοποίησής της
 • Υποέργο 4: Δημιουργία εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων

Το σύνολο των εκροών και των αποτελεσμάτων της Πράξης θα αξιοποιηθούν από τον ΣΕΤΕ και το ΙΝΣΕΤΕ για:

 • την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού μέσα από τον σχεδιασμό κατάλληλων Σχεδίων Δράσης για την προσέλκυση δυναμικών αγορών για τουριστικά προϊόντα στα οποία η Ελλάδα έχει σημαντικά διεθνώς ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Τα εν λόγω Σχέδια Δράσης θα αναλυθούν και σε επίπεδο προορισμών εντός της χώρας. (Υποέργο 1)
 • την αναβάθμιση της ικανότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, και ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων, να προσαρμόζονται στις τρέχουσες αλλά και στις μελλοντικές προκλήσεις που θα προκύψουν από την εκπόνηση των προαναφερθέντων Σχεδίων Δράσης. (Υποέργο 1,2,3,4)
 • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς τους, μέσα από παροχή συστηματικής πληροφόρησης, αλλά και κατάλληλων εργαλείων (π.χ. εργαλειοθήκη που καλύπτει μεγάλο αριθμό θεματικών ενοτήτων) (Υποέργο 4)
 • την διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με λοιπές παραγωγικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα ο πρωτογενής τομέας (αγροδιατροφή κλπ), οι κατασκευές κ.ο.κ. (Υποέργο 4)
 • την διάχυση των ωφελειών σε περιοχές που σήμερα δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένες, πχ η ανάπτυξη 'άλλης Ελλάδας' βάσει δημιουργίας μυθολογικών διαδρομών (Υποέργο 1,2,3,4)
 • την διαμόρφωση, μέσα από την αποτύπωση της περιφερειακής διάστασης του τουρισμού ως οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και την κατάλληλη πληροφόρηση, της τουριστικής πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά με στόχο την ανάδειξη της εξειδίκευσης της κάθε Περιφέρειας στον τομέα του τουρισμού (Υποέργο 1,2,3)
 • την εδραίωση μηχανισμού επιστημονικής και συστηματικής παρακολούθησης 360? (360 degree analysis) της δυναμικότητας των ελληνικών τουριστικών προορισμών και τουριστικών επιχειρήσεων, (Υποέργο 1,2,3)
 • την διευκόλυνση της δικτύωσης (networking) των επιχειρήσεων και των συμπράξεων με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών και τη διάχυση (dissemination) της πληροφόρησης προς το σύνολο των stakeholders, (επιχειρήσεις, φορείς-πολιτειακοί, κλαδικοί κλπ.-, επενδυτές κ.ο.κ.) (Υποέργο 4)
 • την ενίσχυση των εισροών του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας ή άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων και πλατφορμών που λειτουργούν από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (π.χ. Υπουργεία, ΟΑΕΔ). (Υποέργο 1,2,3,4)