Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ως αντικείμενο της Πράξης ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 7.000 αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών - σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative – ΥΕΙ ) -  με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη:

  • 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με  στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.
  • Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας 6 μηνών.

Το θεωρητικό μέρος υλοποιήθηκε αποκλειστικά στις 8 περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο, ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Δικαιούχοι υποτροφιών ήταν οι απόφοιτοι:

  • Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και θρησκευμάτων
  • Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ του Υπ. Παιδείας και θρησκευμάτων,
  • Δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διέθεταν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που:
    1. Δεν είχαν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και 
    2. Ήταν δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) 

Η μοριοδότηση των διακιούχων έγινε με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.) σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ.