ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕ

Οριζόντια Πράξη «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-13

 

Η πράξη είχε ως σκοπό της την υποστήριξη και αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΤΕ ως κοινωνικού εταίρου, μέσα από την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας και διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων σε κρίσιμους, για τον τουριστικό κλάδο, τομείς πολιτικής.

Η  Πράξη περιλάμβανε δράσεις όπως: εκπόνηση κρίσιμων μελετών και ερευνών σε βασικά θέματα που ενδιαφέρουν τις τουριστικές επιχειρήσεις, ενίσχυση θεματικών τομέων του ΙΝΣΕΤΕ για την ενδυνάμωση της θεσμικής & επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ και προώθηση της δικτύωσής του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δράσεις ανάπτυξης των απαιτούμενων δομών/υποδομών για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών στόχων του ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ, IT-Portal του ΙΝΣΕΤΕ με δυνατότητες τηλεκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψης, ενημέρωσης για τον τουριστικό τομέα, άντλησης στατιστικών στοιχείων και αριθμητικών δεδομένων, επιστημονική καθοδήγηση και υποστήριξη της υλοποίησης των υποέργων της πράξης, καθώς και σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων τους.

Η Πράξη «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ» περιλαμβάνε 9 Υποέργα:

  • Υποέργο 1: Μελέτη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του ΣΕΤΕ και του ΙΝΣΕΤΕ για την Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΤΕ
  • Υποέργο 2: Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – Λειτουργία Management Information System ΣΕΤΕ-ΙΝΣΕΤΕ
  • Υποέργο 3: SETE INTELLIGENCE – Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας
  • Υποέργο 4: SETE INTELLIGENCE – Διαδικτυακή Πύλη (IT Platform)
  • Υποέργο 5: SETE INTELLIGENCE – Μηχανισμός Διάγνωσης Βασικών Χαρακτηριστικών Ταξιδιωτικής Συμπεριφοράς Τουρισμού
  • Υποέργο 6: Εξειδίκευση δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού & Στρατηγική Μελέτη Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τουριστικό τομέα
  • Υποέργο 7: Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Systems) στον Τουριστικό Τομέα  & Πιλοτική Εφαρμογή τους
  • Υποέργο 8: Οργάνωση και Λειτουργία θεματικών τομέων του ΙΝΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του ΣΕΤΕ, Δράσεις Συντονισμού και Διοίκησης των Υποέργων της Πράξης
  • Υποέργο 9: Κατάρτιση Σχεδίου Δημοσιότητας, Επικοινωνίας και Προβολής & εφαρμογή του για το σύνολο των δράσεων του ΣΕΤΕ / ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ