Υποέργο 4 της ενταγμένης στο ΕΠΑΝΑΔ Πράξης «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας»

Η πράξη αποτέλεσε πρόταση των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ) για κοινή δράση στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ. Κύριος Δικαιούχος ήταν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και υλοποιήθηκε από κοινού με όλους τους δικαιούχους φορείς των κοινωνικών εταίρων στο ΕΠ ΑΝΑΔ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας, Ινστιτούτο ΣΕΤΕ.).

Συνιστούσε τη συμβολή των θεσμικών κοινωνικών εταίρων στις πολιτικές που είχε θέσει σε εφαρμογή το Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κεντρικό τον ρόλο του ΕΙΕΑΔ, για την συγκρότηση ενός αξιόπιστου εθνικού συστήματος παρακολούθησης, αποτύπωσης της κατάστασης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε γεωγραφικό και κλαδικό επίπεδο, καθώς και εφαρμογής αποδεκτών υποδειγμάτων πρόγνωσης των μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες. Ως εκ τούτου όλες οι δράσεις, οι μεθοδολογίες, τα παραδοτέα και τα χρονοδιαγράμματα που προτάθηκαν βρίσκονταν σε συνάφεια και συνεργούσαν λειτουργικά με το ευρύτερο Σύστημα Διάγνωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επιδίωξη της συγκεκριμένης Πράξης ήταν: α) να κινητοποιήσει όλους τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους ώστε να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες, β) να επιδιώξει την σύγκλιση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, την κοινή αξιοποίηση πόρων και πρωτογενών δεδομένων και την -κατά το δυνατόν -ενιαία μορφοποίηση δεδομένων και διάχυσης της πληροφόρησης.

Η πράξη υλοποιήθηκε μέσω των εξής επτά διακριτών υποέργων:

  • Υποέργο 1: Γενική έρευνα εργοδοτών (υπεύθυνος φορέας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
  • Υποέργο 2: Γενική έρευνα εργαζομένων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
  • Υποέργο 3: Ποιοτική έρευνα αναγκών δεξιοτήτων από την Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας (Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας)
  • Υποέργο 4: Ποιοτική έρευνα αναγκών δεξιοτήτων από το ΙΝΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ)
  • Υποέργο 5 : Ποιοτική έρευνα αναγκών δεξιοτήτων από την ΕΣΕΕ
  • Υποέργο 6: Ποιοτική έρευνα αναγκών δεξιοτήτων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
  • Υποέργο 7: Συντονισμός και επιστημονική υποστήριξη του έργου (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)