Ανάπτυξη Δικτύου Προώθησης της Ποιότητας και Υποστήριξης των Επιχειρήσεων, των Επαγγελματιών και των Εργαζομένων του τουριστικού τομέα

Ο ΣΕΤΕ ως σύγχρονος κοινωνικός εταίρος έχει παραδώσει στο κράτος ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο: Τον Οδικό Χάρτη 2021 για τον ελληνικό τουρισμό, όπου καθορίζονται οι κατηγορίες του τουριστικού προϊόντος στις οποίες η χώρα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα, οι αγορές στόχοι και τα ελκυστικά τμήματα αγοράς, όπως και οι κατάλληλες πολιτικές για την προσέλκυση τους και, τέλος, οι επενδύσεις που απαιτούνται σε υποστηρικτικές υποδομές, αναλυμένες και χωροταξικά κατανεμημένες.

Με βάση τον επιχειρησιακό  σχεδιασμό του, ο ΣΕΤΕ το 2015 ενίσχυσε την παρουσία του σε πέντε περιφέρειες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την άμεση επαφή με τις περιφέρειες και τους δήμους ανά την Ελλάδα, έχοντας την πεποίθηση ότι ο καλύτερος τρόπος για να δίνουμε άμεσες λύσεις αλλά και για να συμβουλεύουμε και να συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο είναι να υπάρχει ο ενωτικός κρίκος του ΣΕΤΕ κοντά στις επιχειρήσεις και την Πολιτεία.

Κεντρικός στόχος των περιφερειακών γραφείων του ΣΕΤΕ, είναι η ανάπτυξη δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήριξης των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών & των εργαζομένων του τουριστικού τομέα, μέσα απο:

  • Την υποστήριξη της ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων
  • Την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας των περιφερειών κλαδικών ενώσεων του ΣΕΤΕ, μέσω της στήριξης, παραγωγής και διατύπωσης θέσεων και προτάσεων σε επιμέρους τομείς ενδιαφέροντος και διαμόρφωσης των απαραίτητων δικτύων και εταιρικών σχέσεων με φορείς και οργανισμούς σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Την υλοποίηση στρατηγικής τοπικής ενίσχυσης
  • Την παροχή τεχνογνωσίας και διάχυσης της πληροφορίας στη τοπική κοινωνία του τουρισμού και τις παραγωγικές μονάδες και
  • Την υλοποίηση έργων που ενισχύουν την τουριστική ανάπτυξη των περιφερειών. 

Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ Ιονίων Νήσων

Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ Πελοποννήσου

Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ Νοτίου Αιγαίου