Προγράμματα > Ολοκληρωμένα έργα

Ολοκληρωμένα έργα

Κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 το ΙΝΣΕΤΕ υλοποίησε συγχρηματοδοτούμενα έργα ενταγμένα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με αντικείμενο την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ, την υποστήριξη των εργαζομένων και επιχειρήσεων του τουρισμού και την ενίσχυση της προσβασιμότητας των νέων ανέργων στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα αυτά μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω σελίδες: