ΙΝΣΕΤΕ > Σκοπός

Σκοπός – Αποστολή

Η συμβολή με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στην προώθηση των δημόσιων και ιδιωτικών πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού τομέα καθώς και κάθε άλλου τομέα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.

Ειδικότερα, η υποστήριξη του ΣΕΤΕ…

‒…στην επιστημονική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων του στον κοινωνικό και δημόσιο διάλογο (θέσεις, προτάσεις, κτλ.), με στόχο την προώθηση πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ελληνικού τουρισμού.

‒…στην υλοποίηση δράσεων έρευνας, ενημέρωσης και διάχυσης γνώσης, καθώς επίσης και ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και αναβάθμισης και πιστοποίησης της ποιότητας των επιχειρήσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και εργαζομένων στον ελληνικό τουρισμό.