Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΙΝΣΕΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Σεβόμαστε το ιδιωτικό απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα δήλωση απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Τα πλήρη στοιχεία μας είναι:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ)Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουprivacy@insete.gr
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αμαλίας 34, 10558, Αθήνα, Ελλάδα

 

Αντικείμενο και σκοπός της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους το ΙΝΣΕΤΕ συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Σκοποί επεξεργασίας:

Το ΙΝΣΕΤΕ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

1.    Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που του επιβάλει η νομοθεσία, αλλά και οι προβλέψεις του καταστατικού του για τους σκοπούς και τις δράσεις του, όπως ενδεικτικά:

(α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή της θέσης και της συμβολής του τουριστικού τομέα στην βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

(β) Η στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας (συμβατικής και κοινωνικής) στον τομέα του Τουρισμού καθώς και σε κάθε άλλο τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν

(γ) Ενίσχυση των μηχανισμών και των πολιτικών ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων του τομέα του Τουρισμού και κάθε άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν

(δ) Η παροχή πάσης φύσεως επιστημονικής, τεχνικής και άλλης υποστήριξης προς τον ΣΕΤΕ για κάθε θέμα που αφορά τα αντικείμενα και τα πεδία δραστηριότητάς του και συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών του.

2.    Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η νομοθεσία, ιδίως η ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, αναφορικά με τους εργαζόμενους και προμηθευτές του, αλλά και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως δικαιούχος υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ κλπ.

3.    Προκειμένου να μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό ή και να συμβάλλεται και με εξωτερικούς συνεργάτες.

4.    Προκειμένου να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών του και της υφιστάμενης νομοθεσίας.

5.    Προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

6.    Προκειμένου να συνάπτει νόμιμα συμβάσεις και να ανταποκρίνεται στις νόμιμες υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν.

7.    Προκειμένου να προβαίνει σε επιστημονική έρευνα για στατιστικούς σκοπούς (sete intelligence).

8.    Προκειμένου να υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις (sete training).

Ποια δεδομένα επεξεργάζονται:

Αναφορικά με τους παραπάνω σκοπούς το ΙΝΣΕΤΕ είναι δυνατόν να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:

ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατρός, ονοματεπώνυμο μητρός, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου, στην προϋπηρεσία του, δεδομένα που αφορούν παροχές του ΙΝΣΕΤΕ προς τρίτους.

Επιπλέον, το INΣΕΤΕ δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως δεδομένα που αφορούν στην υγεία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του. Ομοίως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία, το ΙΝΣΕΤΕ μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες ή αδικήματα, όπως αντίγραφα ποινικού μητρώου, σεβόμενο πάντα την αρχή της αναλογικότητας.

Επίσης, είναι πιθανόν τα δεδομένα αυτά να μην ανήκουν πάντοτε σε άμεσα συναλλασσόμενους με το ΙΝΣΕΤΕ αλλά και  σε τρίτους (λ.χ. μέλη της οικογένειας εργαζομένου, τέκνα κ.ο.κ. που επωφελούνται από τυχόν πρόγραμμα ομαδικής ασφαλίσεως).

Ανά περίσταση, το ΙΝΣΕΤΕ μπορεί να επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όσο και ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων.

Μετά την ψήφιση των νομοθετικών ρυθμίσεων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου(ΕΚΤ) σε όλα τα προγράμματα (άρθρο 54Α του ν. 4314/2016) ορίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των δεδομένων (microdata συμμετεχόντων ΕΚΤ από όλα τα προγράμματα), συμπεριλαμβανομένων των τριών Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου τομέα». Οι ΕΥΔ των 13 ΠΕΠ, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και οι Δικαιούχοι, όπως το ΙΝΣΕΤΕ, ορίζονται ως «Εκτελούντες την επεξεργασία» για λογαριασμό του Υπουργείου.

Διαβίβαση Δεδομένων:

Το ΙΝΣΕΤΕ  δύναται να διαβιβάζει δεδομένα στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο οποίος ασκεί αποφασιστικό έλεγχο/κυριαρχική επιρροή στο ΙΝΣΕΤΕ, καθώς και στην εταιρία με την επωνυμία «Marketing Greece A.E ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», στην οποία ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ ασκεί επίσης αποφασιστικό έλεγχο/κυριαρχική επιρροή, τόσο για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνεργατών ή/και εργαζομένων, όσο και για λόγους ενημέρωσης των υποκειμένων για τις δραστηριότητες και τις δράσεις των εν λόγω τριών «συνδεδεμένων» νομικών προσώπων.

Περαιτέρω το ΙΝΣΕΤΕ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, για την υποστήριξη της λειτουργίας του (π.χ λογιστική υποστήριξη, μισθοδοσία) αλλά και την υποστήριξη των δράσεών του (π.χ εκπαιδευτικές).

Είναι επίσης πιθανόν το ΙΝΣΕΤΕ ή να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους, όταν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση του ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, πέραν του εκάστοτε τυχόν συνδικαιούχου της κάθε Πράξης, των αρμόδιων δημόσιων και ελεγκτικών Αρχών και των συνεργατών/αναδόχων έργων στο πλαίσιο υλοποίησης εκάστου προγράμματος, και γενικότερα όπου απαιτείται  σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), το ΙΝΣΕΤΕ οφείλει να προβεί σε γνωστοποίηση ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Έννοιες/Ορισμοί Προσωπικών Δεδομένων

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται το ΙΝΣΕΤΕ και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως:

·     ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

·     ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997,

·     η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,

·        η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης  Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί,

·        ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι.

Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όταν το ΙΝΣΕΤΕ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φροντίζει ώστε:

1.    Να έχει συλλέξει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά, δυνάμει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει.

2.    Να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο  για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.

3.    Να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Επιπλέον να επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.

4.    Να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα.

5.    Να μη διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:

     i.     για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου (ιδίως στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως δικαιούχου υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ κ.λπ)

     ii.    για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον

     iii.    για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς, αφού ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης τους, και μόνον εφόσον οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν εξυπηρετηθούν μέσω της ανωνυμοποίησης των δεδομένων.

     iv.    για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ φροντίζει ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

I.     Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

II.    Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.

III.  Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).

IV.  Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

V.   Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

VI.  Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων

Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στο ΙΝΣΕΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@insete.gr

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων  θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του/σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, το ΙΝΣΕΤΕ υποχρεούται, εντός μηνός από την ταυτοποίηση του αιτήματος, να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ενημερώνει και το υποκείμενο των δεδομένων για τυχόν άρνηση του να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης.

Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί περαιτέρω επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα http://www.dpa.gr .

Το ΙΝΣΕΤΕ μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

Σε περίπτωση που το ΙΝΣΕΤΕ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εκτελών την επεξεργασία, τότε διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση και την ικανοποίηση τους.

Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA)

Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, το ΙΝΣΕΤΕ διενεργεί, πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («εκτίμηση αντικτύπου»). Η εκτίμηση αντικτύπου είναι μια διαδικασία σχεδιασμένη να περιγράψει την επεξεργασία, να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητά της και να συνδράμει στη διαχείριση κινδύνων, με την αξιολόγηση και τον καθορισμό μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Δεν απαιτείται για κάθε μορφή επεξεργασίας, αλλά μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια μορφή επεξεργασίας θεωρείται υψηλού κινδύνου (high risk). Στο πλαίσιο της εκτίμησης αντικτύπου συνεκτιμώνται η φύση, η έκταση, το γενικότερο πλαίσιο και οι σκοποί της επεξεργασίας προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι πιθανό να επέλθει ένας κίνδυνος, καθώς και η σοβαρότητα αυτού για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων.

Η σχετική ευθύνη και αποφασιστική αρμοδιότητα για τη διενέργεια ή μη εκτίμησης ανήκει στο ΙΝΣΕΤΕ.

Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ως «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινοποίηση, γνωστοποίηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο σε επεξεργασία από το ΙΝΣΕΤΕ.

Μια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να συμβεί σε πολλές περιστάσεις, κάποιες εκ των οποίων ενδεικτικά είναι:

·     Απώλεια, καταστροφή ή κλοπή δεδομένων ή έγγραφων ή εξοπλισμού στα οποία περιέχονται ή είναι αποθηκευμένα.

·     Απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης με οποιονδήποτε τρόπο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπα που δεν έχουν εξουδιοτηθεί/αδειοτηθεί αρμοδίως.

·     Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί/ αδειοδοτηθεί αρμοδίως.

·     Κυβερνοεπίθεση.

·     Αποστολή αλληλογραφίας ή email σε λανθασμένους παραλήπτες. Για το χαρακτηρισμό ενός περιστατικού ως παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν έχει σημασία εάν αυτό έλαβε χώρα συνέπεια δόλου, αμέλειας, πράξης, παραλείψεως, τυχαίου ή απρόβλεπτου γεγονότος.

Στην περίπτωση που το ΙΝΣΕΤΕ ή οποιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτης του αντιληφθεί ή υποψιασθεί πως μπορεί να έχει λάβει χώρα κάποια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενημερώνει το ΙΝΣΕΤΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@insete.gr

Το ΙΝΣΕΤΕ, ακολούθως, εκτιμά την αναγγελία, διεξάγοντας περαιτέρω έρευνα, όπου απαιτείται,  για την ανάγκη υποχρεωτικής γνωστοποίησης του συμβάντος στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και τα υποκείμενα των δεδομένων και υποβάλει προτάσεις για τις ακολουθητέες ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον η γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων είναι υποχρεωτική, το ΙΝΣΕΤΕ την πραγματοποιεί εντός 72 ωρών από τότε που πρώτα έγινε αντιληπτή από το ΙΝΣΕΤΕ η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η γνωστοποίηση  πραγματοποιείται αφού περάσουν οι 72 ώρες, συνοδεύεται από αιτιολόγηση της καθυστέρησης.

Εάν η παραβίαση προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων/υποκειμένων, το ΙΝΣΕΤΕ οφείλει να ανακοινώσει αμελλητί την εν λόγω παραβίαση, όχι μόνο στην εποπτική αρχή, αλλά και στο υποκείμενο των δεδομένων.

Σε περίπτωση που το ΙΝΣΕΤΕ επεξεργάζεται δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία, ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση τον υπεύθυνο επεξεργασίας και δεν προβαίνει σε γνωστοποιήσεις.

Περίληψη του περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει τα γεγονότα και τα στοιχεία που στοιχειοθετούν την παραβίαση, τις συνέπειες της και τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ΙΝΣΕΤΕ καταχωρούνται στο αρχείο παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί το ΙΝΣΕΤΕ.

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας, μετά το τέλος της οποίας τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία άλλη περίοδος διατήρησης.

Εκπαίδευση

Το ΙΝΣΕΤΕ μεριμνά έτσι ώστε το προσωπικό που εμπλέκεται στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι επαρκώς ενημερωμένο και εκπαιδευμένο, λαμβάνοντας υπόψιν τις διαθέσιμες μεθόδους εκπαίδευσης και ενημέρωσης προκειμένου να επιλεγούν οι πιο κατάλληλες ανά περίσταση.

 

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιείται οιαδήποτε χρονική στιγμή από το ΙΝΣΕΤΕ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

24/5/2018