Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου

Η πράξη που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στα τέλη του 2017, αποσκοπεί στην κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ώστε να ενισχυθούν τα επαγγελματικά προσόντα και η επαγγελματική τους ικανότητα, με απώτερο στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού.

Οι επιμέρους στόχοι της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:

  • η καλλιέργεια/ανάπτυξη και πιστοποίηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα,
  • η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες του τουρισμού για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
  • η ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους τουρίστες, τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό, και
  • η διατήρηση και περαιτέρω αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη χώρα μας σε ότι αφορά τον τομέα εξυπηρέτηση πελατών.

Στο πλαίσιο αυτό, η πράξη περιλαμβάνει δράσεις α) θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών για 1.200 ωφελούμενους-εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα με τίτλο «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας (Guest Experience Expert (GEE) in Tourism)» και β) πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους που θα αποκτηθούν μέσω της θεωρητικής κατάρτισης. Η επιλογή του ως άνω προγράμματος κατάρτισης πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από πρωτογενείς και δευτερογενείς έρευνες, καθώς και λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των προσόντων των εργαζομένων στον συγκεκριμένο τομέα.

Αναλυτικά η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται μέσα από 6 Υποέργα και περιλαμβάνει την Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και την Υλοποίηση Κατάρτισης Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, Ενέργειες Δημοσιότητας και Υπηρεσίες Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου, Παρακολούθησης και Υποστήριξης του έργου.