Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Το ΙΝΣΕΤΕ ως δικαιούχος και η ΕΕΔΕ ως εταίρος, έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Η Πράξη αφορά την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε περίπου 8.000 άνεργους νέους σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα καθώς και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα της οικονομίας.

Η Πράξη υλοποιείται σύμφωνα με το σύστημα των Επιταγών Εισόδου στην αγορά εργασίας (training vouchers), όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της με αρ. 1.5188/οικ 3.966/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ.

Αφορά, στην παροχή και διαχείριση υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από τους παρόχους κατάρτισης που είναι μέλη του Μητρώου Παρόχων, σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών.

Η Πράξη, περιλαμβάνει 5 Υποέργα:

  • Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει τις ενέργειες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) α΄κύκλος για 1350 ωφελούμενους, μέσω του συστήματος voucher και υλοποιείται από το ΙΝΣΕΤΕ.
  • Το Υποέργο 2 περιλαμβάνει ενέργειες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) β΄κύκλος, για περίπου 6650 ωφελούμενους. Το Υποέργο 2 υλοποιείται από το ΙΝΣΕΤΕ.
  • Το Υποέργο 3 περιλαμβάνει ενδεικτικά ενέργειες δημοσιότητας (δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες, δημιουργία κατάλληλου ενημερωτικού υλικού, οργάνωσης ημερίδων, ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας κλπ), επιστημονική υποστήριξη (διαχειριστικό Audit, Νομική υποστήριξη) ανάπτυξη και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου του έργου, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων, επιστημονικό συντονισμό της συμβουλευτικής, δημιουργία μητρώου συμβούλων κλπ. Το Υποέργο 3 υλοποιείται από το ΙΝΣΕΤΕ με Ιδία Μέσα.
  • Το Υποέργο 4 θα αφορά στο συντονισμό, διοικητική υποστήριξη και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται, η διοικητική υποστήριξη συμβουλευτικής και σύζευξης, τήρηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση στοιχείων φυσικού αντικειμένου του έργου, τηλεφωνική υποστήριξη υποψηφίων και παρόχων (call center), έλεγχοι υλοποίησης προγραμμάτων κλπ. Το Υποέργο 4 υλοποιείται από την ΕΕΔΕ με Ιδία Μέσα.
  • Το Υποέργο 5 αφορά στην Πιστοποίηση προσόντων των ωφελουμένων, την οποία διενήργησε Φορέας Πιστοποίησης που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και διεθνώς, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 για συγκεκριμένες ειδικότητες. Το Υποέργο 5 υλοποιήθηκε με προσφυγή σε ανάδοχος μέσω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου εδω