Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ

Το εν λόγω έργο του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), το οποίο εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» το 2016, αποσκοπεί στην υποστήριξη και αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΤΕ ως κοινωνικού εταίρου, μέσα από την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας και διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεών του σε κρίσιμους για τον τουριστικό κλάδο τομείς πολιτικής.

Οι επιμέρους στόχοι της πράξης είναι οι ακόλουθοι:

 • Ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών και υποστηρικτικών λειτουργιών του ΣΕΤΕ, καθώς και των απαιτούμενων υποδομών για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών του στόχων,
 • Ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη συστηματικής υποδομής / μηχανισμού επιστημονικής έρευνας και τεκμηρίωσης για τις τάσεις και εξελίξεις στον τουριστικό τομέα και στην αγορά εργασίας (SETE INTELLIGENCE),
 • Ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου προώθησης και στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα σε περιφερειακό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αυτοαπασχόληση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 • Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα, καθώς και υποστήριξης της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η πράξη περιλαμβάνει δράσεις περαιτέρω ενίσχυσης της επιχειρησιακής και θεσμικής ικανότητας του ΣΕΤΕ με την συνέχιση της στήριξης και την περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών που δημιουργήθηκαν κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Αναλυτικά, η πράξη περιλαμβάνει 7 Υποέργα:

 • Υποέργο 1: Μηχανισμός Επιστημονικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης Τουριστικού Τομέα (SETE INTELLIGENCE)
 • Υποέργο 2: Προμήθεια εξειδικευμένων στοιχείων για τα βασικά χαρακτηριστικά ταξιδιωτικής συμπεριφοράς του εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού
 • Υποέργο 3: Ποιοτική αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών από τις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Υποέργο 4: Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών του ΙΝΣΕΤΕ και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Εφαρμογής τους
 • Υποέργο 5: Υποστήριξη της λειτουργίας Δικτύου προώθησης & στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα - Οργάνωση & Λειτουργία Θεματικών Τομέων για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του ΣΕΤΕ
 • Υποέργο 6: Μηχανισμός υποστήριξης της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα – Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαγγελματικής συμβουλευτικής (e-vocational counselling for the tourism sector) & Πιλοτική Εφαρμογή της
 • Υποέργο 7: Επιστημονική υποστήριξη της υλοποίησης & Διάχυση / Προβολή των αποτελεσμάτων της Πράξης