Προγράμματα > Υλοποιούμενα έργα

Υλοποιούμενα έργα

Το ΙΝΣΕΤΕ υλοποιεί έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, με αντικείμενο την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του ΣΕΤΕ, την υποστήριξη των επιχειρήσεων του τουρισμού και την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας.