Προγράμματα > Υλοποιούμενα έργα

Υλοποιούμενα έργα

Το ΙΝΣΕΤΕ παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα υλοποιώντας σημαντικό αριθμό δράσεων, που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ή σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, υλοποιούνται οι εξής Πράξεις:

Ακόμη, το ΙΝΣΕΤΕ υλοποιεί τις εξής δράσεις σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο: